Saistību atruna


Portālā Expolink.lv publicētie dati ir sastādīti, izmantojot attiecīgo izstāžu organizatoru un notikumu pārstāvju sniegto informāciju. Neskatoties uz uzmanību, kāda tiek pievērsta informācijas pārbaudei, atjaunošanai un labošanai, SIA Expolink nenes atbildību, ja, pamatojoties uz portālā atrodamo informāciju, radušies materiāli vai citāda veida zaudējumi. Izstāžu datu mainības dēļ, rekomendējam sazināties ar pasākuma organizatoriem informācijas precizēšanai.